INTER MEDIC Sp. z. o. o. w upadłości likwidacyjnej

Przedmiotem strony jest prezentacja majątku spółki.

Operat szacunkowy do pobrania.

Przedmiot i zakres wyceny

Przedmiotem wyceny jest prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Centrum Innowacyjnej Diagnostyki Medycznej w trakcie realizacji – opisanej jako działka gruntu nr 3067, obręb ewidencyjny 0009 – Rudna Mała, gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski ziemski, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00150043/5. Zakres wyceny dotyczy określenia wartości rynkowej prawa własności wraz z budynkiem w trakcie realizacji.

Opis i określenie stanu przedmiotu wyceny.

Stan prawny.

Stan prawny przedmiotowych nieruchomości ustalono na podstawie księgi wieczystej prowadzonejw VII Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

Księga wieczysta nr RZ1Z/00150043/5 – typ księgi: nieruchomość gruntowa

Dział I-O – oznaczenie nieruchomości: położenie – podkarpackie, rzeszowski, Głogów Małopolski, Rudna Mała. obręb 0009 – Rudna Mała, działka nr: 3067 Ł – łąki trwałe, obszar całej nieruchomości: 0,9048 ha.
 
Dział I-SP – spis praw związanych z własnością: brak wpisów.
 
Dział II – właściciel: INTER-MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RUDNA MAŁA w całości.
 
Dział III – ciężary i ograniczenia: brak wpisów.
 
Dział IV – hipoteki:
Hipoteka umowna: 5 000 000,00 PLN – ZABEZPIECZENIE SPŁATY WIERZYTELNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Z TYTUŁU KREDYTU WRAZ Z ODSETKAMI, PRZYZNANYMI KOSZTAMI POSTĘPOWANIA I KOSZTAMI UBOCZNYMI., UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY NR 367/2012 Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2012R. Na rzecz BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE. Hipoteka umowna: 640 000,00 PLN – KREDYT INWESTYCYJNY, UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY NR 177/2013 Z DNIA 02.07.2013 R. Na rzecz BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE. Hipoteka umowna: 42 000,00 PLN – ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU WRAZ Z ODSETKAMI, PRZYZNANYMI KOSZTAMI POSTĘPOWANIA I KOSZTAMI UBOCZNYMI, UMOWA KREDYTU INWESTYCYJNEGO NR 178/2013 Z DNIA 12.08.2013R. HIPOTEKA TA MA RÓWNE PRAWO PIERWSZEŃSTWA Z HIPOTEKAMI STANOWIĄCYMI ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU INWESTYCYJNEGO NR 178/2013 Z DNIA 12.08.2013R. WPISANYMI NA RZECZ: -BANK SPÓŁDZIELCZY W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM POD NUMEREM 10, -BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU POD NR 11., – POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBACZOWIE POD NUMEREM 12. Na rzecz BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE.
 
Hipoteka umowna: 3 150 000,00 PLN – ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU WRAZ Z ODSETKAMI, PRZYZNANYMI KOSZTAMI POSTĘPOWANIA I KOSZTAMI UBOCZNYMI, UMOWA KREDYTU INWESTYCYJNEGO NR 178/2013 Z DNIA 12.08.2013R. HIPOTEKA TA MA RÓWNE PRAWO PIERWSZEŃSTWA Z HIPOTEKAMI STANOWIĄCYMI ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU INWESTYCYJNEGO NR 178/2013 Z DNIA 12.08.2013R. WPISANYMI NA RZECZ: -BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE POD NUMEREM 9, -BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU POD NR 11., – POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBACZOWIE POD NUMEREM 12. Na rzecz BANK SPÓŁDZIELCZY W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM.
Hipoteka umowna: 1 848 000,00 PLN – ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU WRAZ Z ODSETKAMI, PRZYZNANYMI KOSZTAMI POSTĘPOWANIA I KOSZTAMI UBOCZNYMI, UMOWA KREDYTU INWESTYCYJNEGO NR 178/2013 Z DNIA 12.08.2013R. HIPOTEKA TA MA RÓWNE PRAWO PIERWSZEŃSTWA Z HIPOTEKAMI STANOWIĄCYMI ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU INWESTYCYJNEGO NR 178/2013 Z DNIA 12.08.2013R. WPISANYMI NA RZECZ: -BANK SPÓŁDZIELCZY W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM POD NUMEREM 10, -BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE POD NR 9., – POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBACZOWIE POD NUMEREM 12. Na rzecz BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. Hipoteka umowna: 3 360 000,00 PLN – ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU WRAZ Z ODSETKAMI, PRZYZNANYMI KOSZTAMI POSTĘPOWANIA I KOSZTAMI UBOCZNYMI, UMOWA KREDYTU INWESTYCYJNEGO NR 178/2013 Z DNIA 12.08.2013R. HIPOTEKA TA MA RÓWNE PRAWO PIERWSZEŃSTWA Z HIPOTEKAMI STANOWIĄCYMI ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU INWESTYCYJNEGO NR 178/2013 Z DNIA 12.08.2013R. WPISANYMI NA RZECZ: -BANK SPÓŁDZIELCZY W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM POD NUMEREM 10, -BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU POD NR 11., – BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE POD NUMEREM 9. Na rzecz POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBACZOWIE.
Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: Właścicielem nieruchomości gruntowych oznaczonych poniżej jest INTER-MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RUDNA MAŁA w całości: jednostka ewidencyjna: Głogów Małopolski – obszar wiejski , obręb 0009 Rudna Mała, działka nr 3067 – powierzchnia 0,9048 ha, ŁIV łąki trwałe; powierzchnia razem: 0,9048 ha.

Stan otoczenia nieruchomości.

Nieruchomość podlegająca wycenie położona jest miejscowości Rudna Mała w strefie podmiejskiej stolicy Podkarpacia – miasta Rzeszowa. Usytuowana jest w terenie znajdującym się po zachodniej stronie drogi krajowej nr 9 relacji Rzeszów – Radom, w jej bliskim sąsiedztwie (odległość od pasa jezdni do nieruchomości wynosi ok. 400 m). Nieruchomość pod względem komunikacyjnym jest położona bardzo korzystnie – jej usytuowani zapewnia szybki dojazd zarówno od strony miasta Rzeszowa jak i z innych stron regionu oraz Polski dzięki oddalonemu o ok. 1 km w kierunku północnym węzłowi autostradowemu Rzeszów Północ. Dojazd do nieruchomości jest bardzo dobry – bezpośrednio z drogi gminnej – o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomość sąsiaduje z terenami, na których dominuje zabudowa mieszkaniowa oraz tereny jeszcze niezagospodarowane i nieużytkowane. Po północnej stronie drogi gminnej, przy której znajduje się przedmiotowa nieruchomość, położone są tereny wykorzystywane pod zabudowę mieszkaniowo – usługową. Nieruchomość położona jest na terenie płaskim, gdzie deniwelacja w skrajnych punktach terenu nieruchomości nie przekracza 0,5 m, cała powierzchnia działki została zniwelowana i podniesiona do poziomu drogi dojazdowej. Działka ma kształt foremny zbliżony w swoim obrysie do prostokąta. Działka położona jest w terenie uzbrojonym z doprowadzonymi mediami na teren samej działki. Lokalizacja charakteryzuje się ciszą i spokojem z niewielką intensywnością ruchu lokalnego w ciągu drogi gminnej. Odległości od autostrady A – 4 i drogi krajowej nr 9 są na tyle duże, że nie wpływają na komfort funkcjonowania nieruchomości zgodnie z jej założonym przeznaczeniem.

Stan nieruchomości – działki gruntu.

Działka nr 3067 o powierzchni 9048 m2 o kształcie regularnym wydłużonym zbliżonym do układu prostokątnego. Działka płaska częściowo ogrodzona w sposób tymczasowy, od strony południowej wysoka skarpa powstała z niwelacji terenu działki. W części wschodniej, wzdłuż granicy działki usytuowany jest budynek, część zachodnia działki zagospodarowana jako parking i komunikacja. Uzbrojenie techniczne terenu – pełne, położenie bezpośrednio przy drodze gminnej. Ze względu na niedokończone prace budowlane teren działki jest zagospodarowany w stopniu pozwalającym na kontynuowanie prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego z zagęszczeniem oraz osadzono krawężniki. Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawia się następująco: głównym obiektem nieruchomości jest specjalistyczny budynek centrum innowacyjnej diagnostyki medycznej zlokalizowany dłuższą osią prostopadle do drogi powiatowej nr 1377, równolegle do projektowanej drogi wewnętrznej. Na terenie działki będą wydzielone stanowiska postojowe dla samochodów do 3,5 T, na projektowanym parkingu naziemnym. Zaprojektowano w jego ramach 35 miejsc postojowych o nawierzchni w systemie tzw. „Eko-kraty nawierzchniowej” (tzw. zielone miejsca postojowe) oraz 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano bezpośrednio przed wejściem do budynku. Od strony wschodniej zaprojektowano drogę gospodarczą – awaryjną dostępną z głównej drogi wewnętrznej. Droga ta ma szerokość minimalną dopuszczalną (zgodnie z obowiązującymi przepisami) 3,0 m. Zostanie wykonana o nawierzchni demontowalnej – z .Eko-kraty nawierzchniowej”. Na terenie inwestycji zaprojektowane są ciągi piesze, wzdłuż drogi dojazdowej, oraz miejsca rekreacyjne – place dla klientów kliniki, po stronie zachodniej będzie znajdował się największy na nieruchomości teren zieleni urządzonej. W połowie długości głównej drogi wewnętrznej znajdzie się plac gospodarczy z murowaną wiatą śmietnikową która będzie podzielona funkcjonalnie na dwie części – na część przeznaczoną pod odpady stałe (śmieci) oraz na część przeznaczoną pod odpady szpitalne. Planowana wiata będzie o wymiarach w rzucie. 5,0 m. x 9,0 m. Zaprojektowane jest również ogrodzenie terenu, o wysokości 1,8 m z przesuwną bramą wjazdową otwieraną automatycznie, z furtką z bramofonem. Ogrodzenie będzie wykonane na murkach oporowych, ażurowe, stalowe. Wody opadowe ze względu na stosunkowo wysoki poziom wód gruntowych oraz nieodpowiednie spadki terenu istniejącego, zostaną odprowadzone do zbiorników szczelnych podziemnych wybieralnych na zasadach wywozu nieczystości ciekłych, obowiązujących w okolicy. Wykonany jest również mur oporowy od strony południowej oraz częściowo wschodniej ze skarpą zabezpieczoną roślinnością krzewiastą. Możliwości rozwojowe terenu są ograniczone, ponieważ realizowany obecnie budynek zgodnie z dokumentacją, łącznie z terenem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania, będzie zajmował powierzchnię około 7000 m2, co powoduje, iż do dalszej zabudowy na terenie działki pozostanie około 2000 m2 gruntu. Dane na temat działki:
  • uzbrojenie pełne,
  • dojazd do działki bardzo dobry,
  • warunki terenowe bardzo dobre, teren równy,
  • warunki lokalizacyjne oraz uwarunkowania uwzględniające usytuowanie nieruchomości w stosunku szlaków komunikacyjnych i potencjalnych użytkowników nieruchomości bardzo dobre.

Dane techniczne budynku:

  • Powierzchnia zabudowy – 1 884,80 m2,
  • Kubatura -19 395,10 m3,
  • Powierzchnia użytkowa – 3 588,87 m2
  • Liczba kondygnacji dwie oraz poddasze użytkowe.
  • Budynek spełnia wszystkie współczesne wymogi funkcjonalno-użytkowe, między innymi w zakresie izolacyjności ścian osłonowych, standardu pomieszczeń sanitarnych, wyposażenia w instalacje, standardu zastosowanych materiałów wykończeniowych, a także funkcjonalności układu pomieszczeń.